bilsot - AMATEUR PHOTOGRAPHER - ...Λείπει μια Καρυάτιδα! Μα εμείς θα την φέρουμε πίσω!

Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Ο ΄Ερωτας του Σπύρου ...συνέχεια Νο 6

Μαμούνι: Kάρυ απο την ημέρα που επιστρέψαμε απο το νησί, μες 'στην μαύρη κατάθλιψη είμαστε και συ και γω! Λες να φταιν οι παλανητικές εκλείψεις? Λες να φταίει που μας έφυγε απο την γειτονιά ο Χριστόφορος και ο φίλος μας ο GIP? Τέτοια μελαγχολία πια, σε καλό μας!
Κάρυ: Δεν ξέρω εσένα Μαμούνι, εμένα πάντως με επηρρεάζει πολύ ο καιρός...
Χειμωνιάτικος, μουντός όπως είναι μουντή κάνει και την διάθεσή μου!
Αλλωστε όλα γύρω μας εκπέμπουν μια απαισιοδοξία, μια απελπισία, μια ματαιότητα που δεν αφήνει κανένα ανεπηρρέαστο!
Πρέπει όμως να το παλέψουμε, ν'αντιδράσουμε...
Μαμούνι: Mα πώς ν'αντιδράσω αφού δεν έχω ούτε την δύναμη ούτε την διάθεση?
Κάρυ: Να προσπαθήσεις Μαμούνι, να προσπαθήσεις και ας έχεις χάσει όλη σου την δυναμικότητα! Πάρε διάβασε κανένα βιβλίο που μπορεί να σε βοηθήσει , λίγο να σε εμψυχώσει...
Μαμούνι: Bρε Κάρυ, εκείνον τον Σπύρο τον ξεχάσαμε... Τι ν'απόγινε με την εγκυμοσύνη της Αικατερίνης? Τόμαθε, ο ίδιος? Μήπως μπερδεύτηκε με την συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ξέχασε την Αικατερίνη?
Κάρυ: Aντε φέρε το βιβλίο να διαβάσουμε την συνέχεια της Ιστορίας του...

 Αθήναι, 24 Φεβρουαρίου 1896

Αγαπητόν ημερολόγιον,
Αφού επέρασα τέσσερις ημέρας εις την κόλασιν, επήρα τας αποφάσεις μου. Δεν θα είπω εις τον Σπύρον δια την εγκυμοσύνην μου, αντιθέτως θα αποκαλύψω τα πάντα εις τον Κωνσταντίνον. Εξ'άλλου έχει κι αυτός το μυστικόν του, το οποίον διαισθάνομαι φοβερόν!
Όταν θα έλθη η ώρα, θα αποκαλύψω και εγώ το δικό μου. Αντιθέτως, ο Σπύρος δεν θα μάθη τίποτε σχετικόν. Είμαι σίγουρη πως έτσι το παιδί μας θα μεγαλώση ευτυχισμένο και χωρίς καμμίαν έλλειψιν, ούτε υλικήν ούτε πνευματικήν και βεβαίως με πολλήν αγάπην. 

Γράφω αυτά με μεγάλο αίσθημα δυστυχίας, αφού θυσιάζω την προσωπικήν μου ζωή χάριν του παιδιού αυτού, αλλά και ευθύνης, αφού είμαι πεπεισμένη πως με τον Σπύρον, ακόμα και εάν στεφθή Ολυμπιονίκης, αι συνθήκαι ζωής δια το τέκνον μας θα είναι κάτω του μετρίου.
Δεν έχω λοιπόν παρά να αναμείνω την έλευσιν της οδυνηρης στιγμής των αποκαλύψεων. Ευτυχώς ο Σπύρος είναι λίαν απασχολημένος αυτό το διάστημα και τον συναντώ μόνον δι'ολίγον! 

Η μόνη του επιθυμία είναι να νικήση! Νοιώθω αφάνταστες τύψεις όταν τον ακούω να συνδέη την πιθανήν νίκην του με εμένα, αλλά δεν αλλάζω απόφασιν!!!--------------------


Αθήναι 12 Μαρτίου 1896
Αγαπητόν μου ημερολόγιον,
Η χθεσινή ημέρα ήτο η οδυνηροτέρα ημέρα της ζωής μου. 
Ο Κωνσταντίνος με είπεν τα πάντα και ομολογώ ήσαν τόσον αναπάντεχα, τόσον εξωφρενικά, τόσον πέραν πάσης φαντασίας, τουλάχιστον της δικής μου, ώστε αρκετήν ώραν δεν ημπορούσαν να αρθρώσω λέξιν. 
Όταν επανέκτησα την ψυχραιμίαν μου, τα συναισθήματά μου διίσταντο. Αφ'ενός ένοιωθα απέχθειαν προς τον σύζυγόν μου και αφ'ετέρου τον ελυπούμην. Συγκρατούσα περαιτέρω τα συναισθήματά μου, εσκέφθην πως την συγγνώμην που μου εζητούσεν σχεδόν με δάκρυα θα την αντήλλασσα με το δικόν μου μυστικόν. 
Αν ήθελε να τον συγχωρήσω, θα με συγχωρούσε και εκείνος αναγνωρίζων το τέκνον του Σπύρου ως ιδικόν του. Με δύο τρομερά μυστικά, θα δυνάμεθα να συνεχίσωμεν τον γάμον μας, χωρίς να διαρρεύση έξω το παραμικρόν....
Ας αφήσωμεν ότι έτσι θα διαλύωνταν και αι φήμαι περί των αμαρτιών του συζύγου μου, αι οποίαι είχον ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν.
Αλλά προτιμότερον είναι να γράψω τι με αποκάλυψεν ο σύζυγός μου και έπειτα πώς αντέδρασεν και τι τελικώς απέγινεν όταν και εγώ με την σειράν μου του ωμίλησα περί της εγκυμοσύνης μου.
   .....  Όλα, με είπεν, ήρχισαν εις την Βιέννην, όπου είχε μεταβεί δια να σπουδάση την Φιλοσοφίαν. 
Εκεί εμυήθη εις πλείστας όσας ακολασίας, το είδος των οποίων αδυνατώ ακόμη και να γράψω.
Εις το σημείον αυτόν, αγαπητόν μου ημερολόγιον, ενεθυμήθην το πικρόχολον σχόλιον του Σκούντζου και αναρρίγησα απο εντροπήν. 
Δυστυχώς ως να μην έφθαναν αυτά, ο Κωνσταντίνος συνήνεσεν και εις το πάθος της ρουλέττας. Και, παρά το ότι έχανε, συνέχιζεν να παίζη!
Και ήλθεν η στιγμή που δεν είχε πλέον ν απληρώση ούτε το ενοίκιόν του, ούτε να προμηθευθή τα απαραίτητα προς το ζην. Απο τους γονείς του δεην ηδύνατο πλέον ν'απαιτήση περισσότερα. Τότε ήτο όπου εγνώρισεν το ανώμαλον εκείνον άτομον του οποίου τας ορέξεις εξηναγκάσθη να ικανοποιή  δια να ξεπληρώνη τα χρέη του. 
Όταν το άτομον αυτό επληροφορήθη τον γάμον του, ήλθεν εις την Αθήνα και σχεδόν εκβίαζε τον σύζυγόν μου ότι θα με τα είπη όλα αν δεν εσυνέχιζεν να τον βλέπη κατά το διάστημα το οποίο  θα έμενε εδώ.
Φαίνεται όμως ότι αι επισκέψεις του αύται υπέπεσαν εις την αντίληψιν μίας συντροφίας κουτσαβάκηδων, εις εκ των οποίων, αυτός που ήλθεν εις το σπίτι μας, ήρχισεν να τους παρακολουθή. Πολύ σύντομα ήρχισαν οι εκβιασμοί.  Σε όλα αυτά ο αδύναμος Κωνσταντίνος απήντα δια της φυγής. Αντί να με τα πη όλα απο την πρώτην στιγμήν, υιοθέτησεν την γνωστήν έμφοβον συμπεριφοράν του.  
Όταν τον ερώτησα διατί ο γάμος μας, με απήντησεν ειλικρινώς ότι απο μικρός ήθελεν εμένα να κάμη γυναίκα του και καμμίαν άλλην. 
Ότι με αγαπά, αλλά εντρέπετο να με αγγίξη την στιγμήν όπου ευρισκόταν ριγμένος εις μίαν τέτοιαν βορβορώδην ακολασίαν!!!
Πριν απο περίπου δύο μήνας ο άνθρωπος ο οποίος τον οδήγησεν εις την εντροπήν και την απελπισίαν ησθένησε βαρέως. Η ασθένεια ήτο ανίατος. 
Ο Κωνσταντίνος ανέμενεν να τελειώση δια να προβή εις τας αποκαλύψεις αυτάς.
Όσο δια τον εκβιαστήν κουτσαβάκην, αυτόν τον είχεν κανονίσει διαφορετικά. Είχεν φροντίσει να συλληφθή δια μία σειρά αξιοποίνους πράξεις τας οποίας είχε κάμει εις το παρελθόν και να οδηγηθή εις την φυλακήν. Αφού με τα είπεν αυτά, ο σύζυγός μου έπεσεν εις τα γόνατα ζητών την συγγνώμην μου. Και τότε ήλθεν η σειρά μου. 
Του απεκάλυψα και εγώ την αμαρτίαν μου, την οποίαν επροκάλεσεν η δική του συμπεριφορά, και τον καρπό της. 
Δεν αντέδρασεν όταν του είπα πως αν επιθυμή την συγγνώμην μου θα πρέπει να συγχωρήση και εμένα και να δεχθή το παιδί μου ως ιδικόν του. Φυσικά, δεν αποκάλυψα τον πατέρα του παιδιού. Τον οποίον γνωρίζεις μόνον εσύ, αγαπητόν μου ημερολόγιον.

Ο Κωνσταντίνος με χαμηλωμένον βλέμμα εδέχθη!


Της Έλενας Χουζούρη

40 σχόλια:

Δήμητρα ♥♥♥ quarks είπε...

Kαλά, τύχη βουνό την έχει η κοπελιά!! Μόνο αυτό θα πω!!

χα χα χα

Μετά τις αποκαλύψεις του Κωνσταντίνου, τα δικά της ήταν πταίσματα!!!!!

Ανώνυμος είπε...

καλως σε βρηκα καλη μου καριατιδα62..
θαυμαστος ο κοσμος σου ομολογω..

σου απαντησα και στο μπλογκ μου... αλλα για μην σε ταλαιπωρω με το πηγαινε ελα.. σου φερνω αυτουσια την απαντηση εδω..

Read more: τα μυστικα της simone: 59ο μυστικο... μοιχεια... http://tamystikathssimone.blogspot.com/2011/01/59.html#ixzz1A4uz6nOi
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

kariatida62 καλως ηρθες..

δεν τον πιεζαμε... ειναι δικαιωμα του να κανει στην ζωη του αυτο που θελει... στεναχωριομουν οταν ετρεχε κλαιγοντας σε μενα..

ε τοτε καπου θυμωνεις δεν θυμωνεις που τα λες τα λες και ...

οπως ειπα και στην λιλιουμ αυτος μας ξεκοψε ... οχι μονο εμενα.. μας εκανε περα...

αλλα τον αγαπαμε.. και τον στεφτομαστε παντα με αγαπη.. θα το παλεψω.. για χαρη της παλιας φιλιας..

σε ευχαριστω για το περασμα σου..

kariatida62 είπε...

@Δήμητρα: ΄Αλλα τα κρίματα της κοπελλιάς Δήμητρα, κατά πως φαίνεται...άλλα τα κρίματά της!

-Καλή επιτυχία- και απο δω! Γρήγορα κοντά μας!

kariatida62 είπε...

@simone: Kαλώς ήρθες και στο σπίτι μου!Ευχαριστώ που με σκέφτηκες, και ήρθες εδώ φέρνοντας και την απάντησή σου! Αλλά να ξέρεις, ο φίλος σου αυτή την στιγμή δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά και ψύχραιμα...σιγά-σιγά θα τον βοηθήσετε να ξεπεράσει αυτή την εμμονή του! Δεν μπορεί νάναι αγάπη αυτή, μάλλον ένα άρρωστο πάθος είναι και δεν μπορεί να ξεφύγει!Σιγά-σιγά λοιπόν θα τον βοηθήσετε εσείς, να απαλλαχτεί!
Μη χαθείς να ξανάρθεις, να τα ξαναπούμε!

evelina είπε...

Κάρυ μου σου εύχομαι καλή χρονιά γεμάτη υγεία ,ευτυχια ,χαρά ,μα πάνω απ όλα ελπίδα και αισιοδοξία .Με το κόλλημα που τρώω έχασα αρκετές αναρτήσεις σου αλλά θα τις αναπληρώσω . Να διαβάσω και την συνέχεια .Η μουσική φοβερή απο τα αγαπημένα μου.Φιλάκιααα

MINIMARKET είπε...

καλησπέρα!!!!!
πέρασα να δώ τι κάνει το μπλογκοσπιτό σου και να ρίξω και μιά ματιά γύρω-γύρω .
Βλέπω ότι βασιλεύει η τάξη και η ησυχία ....
Χούντα και κατοχή έχουμε , οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει ! χαχαχα!!!
Υ.Γ. αυτές τις αναρτήσεις με τον έρωτα του Σπύρου , να σου πώ την αλήθεια , δεν έχω διαβάσει ούτε μία .
Πειράζει ?

kariatida62 είπε...

@ΕVELINA: Eσύ δικαιολογείσαι,σε κατάλαβα όσες μέρες έλειπα....και είχα ένα σήμα που μου έβγαλε την ψυχή!
Ευχαριστώ Εβελίνα μου,νάμαστε όλοι καλά να τα λέμε εδώ..!
Καλά τα βιντεάκια σου μου κράτησαν παρεούλα στο νησί που βρισκόμουν...ευχαριστώ πολύ και πάλι.

kariatida62 είπε...

@minimarket: Γιατί βρε Μίνι μου, σνομπάρεις έτσι τον Σπύρο μου? Έρωτες παράφορους έχει, κέρατα έχει,πάθη έχει, κοινωνικές διακρίσεις έχει, τσαμπουκάδες έχει τι άλλο να σας δείξω ν'ευχαριστηθείτε?
Σε κουράζει η γλώσσα? Θες να το μεταφράσω?χαχαχαχα!
Δεν πειράζει αρκεί που με θυμάσαι και περνάς...
Φιλάκια

a-kentavrou είπε...

Ο Κωνσταντίνος πρέπει να τραγουδάει. Αυτός ο άλλος αυτός ο άλλος είναι ευργέτης μου μεγάλος.
Στο Ισλάμ θα είχε λιθοβοληθεί,στη Κρήτη σφαχτεί και στη Αγγλία θα είχε βραβευτεί, η ηθική ανθρώπινο κατασκεύασμα.

iamaticus είπε...

περαν...

ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ...

ΟΛΑ ΘΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΡΥ ΜΟΥ....

ΧΑΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΙΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

kariatida62 είπε...

@α-Κενταύρου: Bρε Κένταυρε μια μου βγαίνεις με ελληνικά γράμματα και μια με λατινικά...έχω μπερδευτεί, πώς να σε γράφω εγώ?
---
Ο Κωνσταντίνος βολεύτηκε, το ίδιο και η Αικατερίνη μας, ο φουκαράς ο Σπύρος μόνο τρέχει...τρέχει για όλους,μα εκείνον κανένας δεν τον συμπονά! Θα σταθούν μόνο λίγο στο πλάι του να φωτιστούν απο την δόξα του και στο τέλος θα του χαρίσουν κι'ενα γάιδαρο για να τους κουβαλά πιο γρήγορα το αγαθό τους!
Αχ! Αυτοί οι αιθεροβάμμονες Πίπηδες του Κόσμου που ζούν αναπνεουν αγωνίζονται και εκπροσωπούν επάξια όλους εμάς τους κακομοίρηδες....τ'ανθρωπάκια!

kariatida62 είπε...

@iamaticus: O Xρόνος πάντα ιαματικός Ιαματικέ μου....
Μα κάποιες καρδούλες θα τις αφήσει πάντα με σημάδια...ξέρεις σαν κι'αυτές τις αποτιτανωμένες σκιές που βλέπουμε στην ακτινογραφία...
Εσύ ξέρεις! Τις γνωματεύεις, γιατί τις βλέπεις εκεί νάχουν αφήσει σημάδια ανεξίτηλα!

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

Δεν διάβασα σήμερα. Θα το κάνω με την ησυχία μου θέλω να απολάυσω και όχι να ανταποδώσω τυπικά επισκέψεις.
Πάντως να ξέρεις ότι οι στιγμές που επικοινωνούσα μαζί σας ήταν πολύτιμες για μένα και μου έλειψαν.
Θα έρθω πιο φρέσκος.

kariatida62 είπε...

@Χριστόφορος: Bρε Χριστόφορε, νάρχεσαι όταν έχεις κέφι και αν δεν προλαβαίνεις μη μου γράφεις...ξέρω, δεν σε παρεξηγώ, θάρχομαι εγώ να σου γράφω να επικοινωνούμε!
Δεν θα σ'αφήσουμε να νοιώσεις ούτε στιγμή μόνος σου!
Σ'αγαπούμε όλοι πολύ, το βλέπεις εξ'άλλου και στον Κένταυρο πόσο σ'αγαπούν όλοι μπλόγκερς που σ'εχουν γνωρίσει..!

Verónica Marsá είπε...

Κοίτα, εγώ που δεν ξέρω καλά ελληνικά τα διάβαζα όλα;;;; Εγώ πρέπει να σε ευχαριστώ γιατί είναι μεγάλη απόλαυση να διαβάζω τα κείμενα αυτά!

Φιλάκια, φιλενάδα, με πολύ αγάπη!

ღ oneiremata ღ είπε...

οφού τί είναι τούτα καλέ????? αν κι εδώ που τα λέμε κάτι είχα ψιλιαστεί για να λέμε και του στραβού το δίκιο, για το "παλικάρι"...τόσες δικαιολογίες, τόσα ταξίδια, τόση ...απραξία απαπαπα

εγώ όμως λυπάμαι τον καημένο το Σπύρο, γιατί η κοπελιά μας, κοιτάει τη βόλεψή της, το όνομά της και τα της κοινωνικής της τάξης να διασώσει τελικά...
αδικία...

kariatida62 είπε...

@Veronica Marsa: Ότι δεν καταλαβαίνεις ρώτα με...έχεις καταλάβει την ιστορία μας, και τι συμβαίνει με τον φτωχό και αγράμματο Σπύρο και την αριστοκράτισσα κόρη?
Εγώ ευχαριστώ που συνεχίζεις να διαβάζεις τα δύσκολα Ελληνικά μας...

kariatida62 είπε...

@ΟΝΕΙΡΕΜΑΤΑ: Kαι γω βρε Ονειρέματα μου, τον Σπύρο τον καυμένο λυπάμαι!
Όπως λυπάμαι όλους τους Σπύρους και των δικών μας ημερών!
Μια ζωή κορόιδα να μπαίνουν μπροστά και να προδίδονται απ'όλους!
Καλό βράδυ Ονειρεμάτα μου...τελικώς εχω μπερδευτεί Ονειρέμετα σε λένε, ή Ονειρομάτα? Μα τι λέω κι'εγώ όπως και να σε λένε, παραπέμπεις σε όνειρο και είναι εύστοχο το nickname που διάλεξες!

Evie είπε...

Καλή κι ευτυχισμένη χρονιά, με υγεία, γέλιο, και χαρές καλή μου κάρυ. Σε ευχαριστώ για τις ευχές σου και το ποδαρικό που μου έκανες.
Και του χρόνου να σαι καλά !!!!

Υ.Γ. καλέ γιατί να λυπηθω τον Σπύρο? ποιος θα άφηνε μια νιόπαντρη γυναίκα επάνω στα νιάτα της ΈΤΣΙ άθικτη? για έμενα είναι μεγάλη η προσβολή όπως της φέρθηκε.

kariatida62 είπε...

@Evie: Nάσαι καλά Εvie! Υγεία νάχουμε όλοι μας να μαζευόμαστε να τα λέμε...
Βρε Ευάκι, κάτι έχεις χάσει μου φαίνεται απο την ιστορία μας!
Ο Σπύρος δεν είναι ο σύζυγος που αμελούσε την Αικατερίνη...αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος, που την είχε κάνει για τας Ευρώπας και εκεί έκανε άσε τι έκανε μάτια μου!
Ο Σπύρος ο καυμένος, ήταν ο Νερουλάς της Αικατερίνης που την αγάπησε και για να μπορέσει να την πεισει να χωρίσει τον σύζυγο και να παντρευτεί εκείνον, δήλωσε συμμετοχή στον Μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. Πίστευε πως θα νικήσει και ως Ολυμπιονίκης πια θα ανέβαινε κοινωνικά για να φτάσει το επίπεδο της Αικατερίνης!
Εκείνη έμεινε έγγυος απο τον Σπύρο, αλλά δεν του τόπε γιατί δεν είχε σκοπό να τον παντρευτεί ακόμα κι'αν ερχόταν πρώτος στους Αγώνες!
Δεν ήταν διατεθειμένη για την αγάπη του να θυσιάσει την οικονομική της βολή που εξασφάλιζε δίπλα στον αριστοκράτη σύζυγό της Κωνσταντίνο.
Ο Σπύρος ανίδεος για το παιχνίδι που παιζόταν πίσω απο την πλάτη του,προετοιμαζόταν για τους Αγώνες και ονειρευόταν ο καυμένος...Αυτοκρατορίες!
Καταλαβες τώρα γιατί τον λυπόμαστε?:))

ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ είπε...

karyyy εδω είναι που πάει το...
"Θέλει μαγκιά για ν΄αρνηθείς
της σιγουριάς τα κυβικά
για έναν έρωτα να πεις
εγώ θα ζω με δανεικά"

http://www.youtube.com/watch?v=gXNj843VIrA&feature=related

kariatida62 είπε...

@ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Το ξέρω Πέλα μου!
Μα σας το είχε βάλει, αν θυμάσαι, το Μαμούνι στο επεισόδιο Νο 5 για να σας προιδεάσει!
Σ'αυτό το επεισόδιο το Μαμούνι τραγουδά με την ψυχή του Σπύρου...

Βάσσια είπε...

Τελικά, εκεί που κάποιος πιστεύει ότι έχει φτάσει στα όρια της "αμαρτίας" , εμφανίζεται ο υποτιθέμενος σωτήρας "αμαρτάνων" όσο κανείς άλλος...

Ίσως τελικά τα δύο "λάθη" να φτιάξουν ένα σωστό!

Και μάλλον πιστεύω ότι τους αξίζει. Κανείς δεν πρέπει να χάνει τις σπάνιες δεύτερες ευκαιρίες.

Καλημέρα Καρυάτιδα
:-)

kariatida62 είπε...

@Βάσσια: Οι "αμαρτωλοί" θα βολευτούν μεταξύ τους...οι υπόλοιποι όμως?
Ο Σπύρος, το παιδί που δεν θα γνωρίσει ποτέ τον πραγματικό του πατέρα?
Καλημέρα Βάσσια μου...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

Ε! Λοιπόν άξιζε τον κόπο να περιμένω. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική συνέχεια δοσμένη με την υπέροχη αυτή γλώσσα και γραμμένη με τα όμορφα αυτά Ελληνικά. Θα περιμένω με αγωνία να δω την συνέχεια της ιστορίας αυτής. Η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία κινείται με γοητεύει. Βέβαια τι δικό της ολίσθημα «τρώγεται» εκείνου δεν ξέρω πως θα αντιμετωπιστεί.
Χαιρετισμούς στο Μαμούνι μας.

zoyzoy είπε...

Τώρα εξηγούνται τα τσιλημπουρδήματα της Αικατερίνης σε λευκό γάμο έπεσε η δόλια τι να'κανε?

Κάρυ μου καθυστέρησα να σου απαντήσω έχω πάλι πρόβλημα με το p/c μου είναι η 3η φορά που μου κάνει ο σκληρός τσαλιμάκια και μού'χει κάνει τα νεύρα κορδέλες!

Φιλιά θαλασσινά απ'τη Φάμπρικα:))

Ανώνυμος είπε...

τελικα η θεση κατοχυρωθηκεεεεεεεε.. χαχαχαχαχα..

να σαι παντα καλα..

φιλακιαααααααααα..

καλη συνχειααααααα..

kariatida62 είπε...

@Xριστόφορος:Mμμμμ! Πράγματι η ξεχασμένη αυτή γλώσσα, μας φέρνει μια γλυκειά νοσταλγία...ισως γιατί είναι συνδεδεμένη με τα χρόνια τα μαθητικά μας που την διδασκόμασταν και τότε μας ενοχλούσε!
Τώρα όμως μπορούμε να εκτιμήσουμε την ομορφιά και την αξία της και να την νοσταλγούμε και συ και γω Χριστόφορε!
Το Μαμούνι χάρηκε ιδιαίτερα όταν το πληροφόρησα ότι γύρισες πίσω κοντά μας,είχε πάθει κατάθλιψη μετά την αποχωρηση και του Γιώργου! :)

kariatida62 είπε...

@zoyzoy: Mπορείς βέβαια να φανταστείς ότι όταν έχω σχόλιο απο σένα, αισθάνομαι ότι αντικρύζω το σπιτάκι μου...:))
Η Αικατερίνη δεν θεωρείται μοιχαλίδα..είχε όλα τα δίκια με το μέρος της...αλλά αλλά θα δεις στην συνέχεια...
Φιλιάκια Ζουζού μου!
Υ.γ. Οι σκληροί δίσκοι δυστυχώς μας κάνουν σκληρά γυμνάσια στα νεύρα μας και στις τσέπες μας...χαχα!

kariatida62 είπε...

@simone: Μα τι λες τώρα!!!
Θάφηνα εγώ την 80η θέση σου να μου την φάνε?χαχα! Απο δω τον είχα τον Γκούγκλη, απο κει τον πήγα, τα κατάφερα!
Εισαι η 150η μου και γω η 80η σου!!!
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!

Evie είπε...

Καλή μου κάρυ, έγραψα λάθος, συγνώμη που μπέρδεψα κι εσένα, αλλά είμαι λίγο σκληρή δεν λυπάμαι κανέναν τους, μόνο το καημένο το βρέφος!!!

Καπετάνισσα είπε...

Τι να πω;

Εγώ τα είπα στην προηγουμενη αναρτηση....

και αυτα τα κάνω για το παιδι μου.... φοβαται μη χασει τα χρηματακια μπαμπα-πεθερου- άντρα ....

έρωτας σου λέει ο άλλος!!!!!

Άντε κυρα μου στον πατερα του παιδιου σου , που εισαι υποτίθεται και ερωτευμενη, αλλά ποιος θα μας μαζευει το σπίτι και θα μας σφίγγει τον κορσε;;;;;;;


Όρσε!!!!


Άντε εκνευρίστηκα πάλι!!!!


Από σενα περιμενει μια απαντηση ο καπετάνιος ...για τον τυπο που μας κουβαλησες στο ρεβεγιον του καραβιου!!

(χεχεχε)

Ανώνυμος είπε...

Περιμένω να δω ποιος θα το φαει το ξυλο τελικα!!

χαχαχα

Ειλικρινα γουσταρω πολυ αυτο το στορι!

Και η γλωσσα, αχ η γλωσσα...

φιλια πολλαααααα

kariatida62 είπε...

Εvie μου, πράγματι και για το παιδάκι λυπάμαι, που κάποιοι αποφάσισαν γι'αυτό χωρίς αυτό..!

kariatida62 είπε...

@καπετάνισσα: A γειά σου καπετάνισσα!
Ξέρεις να χαιρετάς!!! Έλα μαζί πάμε:
OΡΣΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ!ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!
-----
Σχωρα με Καπετάνισσα, με πήρε ο υπνος, αλλά δεν μπορεί κάτι μου ρίξατε στο τσίπουρο και ζαλίστηκα...δεν σας είδα και δεν θυμάμαι τίποτα!

kariatida62 είπε...

@Κούλα: Eμ΄ Κριάρι εσύ , αν δεν έχει και πάνω χέρι κάτω χέρι δεν μπορείς να ευχαριστηθείς το στόρυ!!! χαχαχα!
Μαρή μ'αυτά και μ'εκείνα με καθυστερείς και δεν λέω να στρωθώ να σου στείλω μια Κουλο-Πρωτοχρονιά!
Θα με βρουν οι καλλικάντζαροι το πρωί με το λαπτόπι στα πόδια, και θα μπουν να γράψουν αυτοί για μένα...χαχαχαχα!

Phivos Nicolaides είπε...

Ιστορίες της ζωής, πάντα επίκαιρες και αληθινές, όσο κι αν δεν τις πιστεύουμε πολλές φορές!

kariatida62 είπε...

@PHIVOS Nicolaides: Καλημέρα Φοίβο!
Απο την Κάρυ πάντα θα ακούς ιστορίες βγαλμένες μέσα απο την ζωή που έλεγε και ο παππούς μου!

ξωτικό είπε...

Aφήνω μόνο λίγη ασημόσκονη και θα ματάρθω να απολαύσω τη συνέχεια !!
Και να καταλάβω τι έγινε με τον Χριστόφορο
Καλή χρονιάααααααααααααααααααααααα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

matthaios o Krhs είπε...

Καλησπέρα Κάρυ!!Τελικά έγινε της..Πόπης και της...Πηνελόπης!Και τότε όπως και τώρα οι ανωμαλίες είχαν την τιμητική των όπως και τα κέρατα!!!...Ντιγκιντανγκας ο Ντίνος;Ντιντίκος;χαχαχαχαχαχα...αν ειναι δυνατόν!