bilsot - AMATEUR PHOTOGRAPHER - ...Λείπει μια Καρυάτιδα! Μα εμείς θα την φέρουμε πίσω!

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ .... συνέχεια Νο4

Κάρυ: To ημερολόγιο Μαμούνι, φέρε το ημερολόγιο να συνεχίσουμε την ιστορία μας, τώρα που μ'έχει πιάσει διάθεση ανάγνωσης... Μαμούνι:  Τι δεν θα κατέβουμε κάτω στην Αθήνα να διαδηλώσουμε?
Κάρυ: Θα κατέβουμε και ας μας τα χαλάει ο καιρός...Ας συνεχίσουμε λίγο  την ιστορία μας και μετά φεύγουμε...

Αθήναι,23 Δεκεμβρίου 1895
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Ετρόμαξα να γνωρίσω τον Κωνσταντίνον. Πώς ήλλαξεν έτσι εντός τριών μηνών; Αδυνάτισεν, εχλώμιασεν,ως και ρυτίδαι ενεφανίσθησαν εις το μέτωπόν του! Μοιάζει κατά δέκα έτη μεγαλύτερος. Τι του έχει συμβεί; Δεν ομιλεί όμως καθόλου και εις τα ερωτήσεις μου απαντά με υπεκφυγάς.
Με έφερε βεβαίως υπέροχα δώρα.Υφάσματα μεταξωτά, καπέλλα απο το Παρίσι, κασμίρια απο το Λονδίνο, κρύσταλλα αυθεντικά Βοημίας, θαυμασίας πορσελάνας απο την Πολωνία, έως συγκινήσεως είναι αλήθεια.
Τι να το κάμης όμως; Είναι ακόμη πιο απόμακρος και κλειστός απο όταν έφυγεν. Απο την μίαν ανησυχώ δι'αυτόν και απο την άλλην η στάσις του αυτή με εξυπηρετεί. Χθες εσυνάντησα τον Σπύρον εις το εξοχικόν μας εις το Αμαρούσιον. Θεέ μου, τον λατρεύω!!!
-----

Αθήναι 2 Ιανουαρίου 1896
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Ευτυχισμένον το νέον έτος 1896! Ευτυχέστερον του 1895. Βεβαίως, εις το 1895 χρωστώ τον έρωτά μου με τον Σπύρο, αλλά επίσης χρωστώ και τον κακόν μου γάμον με τον Κωνσταντίνον.
Δια το 1896 είμαι περισσότερον αισιόδοξος και αυτή η αισιοδοξία ενδυναμώθηκεν την παραμονήν της Πρωτοχρονιάς, την οποίαν επεράσαμεν εις την μεγάλην δεξίωσιν την οποίαν έδωσεν το ζεύγος Σκουλούδη εις την "Μεγάλην Βρεττανίαν"


 Ήτο εκεί ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο αγαπητότατος κύριος Δημήτριος Βικέλας , ο φιλέλλην  Γάλλος βαρώνος Πιερ ντε Κουμπερτέν,

μέλος της Επιτροπής, ο οποίος και επρότεινε να τελεσθούν  οι Ολυμπιακοί Αγώνες εις τας Αθήνας, ο αξιότιμος κύριος Τιμολέων Φιλήμων,

τέως δήμαρχος των Αθηνών και νυν γενικός γραμματεύς της Επιτροπής, η οποία εσυστάθη εις την Ελλάδα δια να φέρη εις αίσιον πέρας τους Ολυμπιακούς Αγώνας, οι οποίοι θα εγκαινιασθούν, Θεού  θέλοντος, την 25η Μαρτίου, την ημέραν της Εθνικής Παλιγγενεσίας.


Παρόντες εις την δεξίωσιν ήσαν και ο κύριος Μελάς μετά της κομψής συζύγου του, ο κύριος Μάνος και ο κύριος και η κυρία Στρέιτ, όλοι μέλη της εν Ελλάδι Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων.
 Α!!! ήτο μία θαυμασία συντροφιά! Τι πνεύμα! Τι γούστον ευρωπαικόν! 
Και εσυζητούσαν, διατί άλλο; Δια τους Ολυμπιακούς Αγώνας. ΄Ελεγαν λοιπόν πόσον ενθουσίασεν όλους η επιστροφή του κυρίου Βικέλα απο την Ευρώπην και πώς, σχεδόν συγχρόνως με την άφιξίν του, ήρχισαν να καταφθάνουν εις τον Τύπον τηλεγραφήματα τα οποία ανακοινώνουν γενναίας δωρέας υπέρ των Αγώνων. Ιδιαιτέρως  συγκινητική μάλιστα, αγαπητόν ημερολόγιον, είναι η περίπτωσις ενός φοιτητού, ο οποίος έσπευσε να δηλώση πως θα καταβάλη απο το υστέρημά του συνδρομήν των δέκα δραχμών υπέρ της διεξαγωγής των Αγώνων , αρχής γενομένης απο την 1ην Ιανουαρίου έως την 25η Μαρτίου! Ωστόσο η οικονομική κατάστασις της χώρας είναι ακόμα δεινή και έρριπτον τας ευθύνας εις την προηγούμενην κυβέρνησιν του Χαριλάου Τρικούπη.
Εγώ δεν ηξεύρω την πολιτικήν, αν και θα έπρεπε, όπως παροτρύνει τας γυναίκας η κυρία Καλλιρρόη Παρρέν απο την στήλην του περιοδικού της, το οποίον παρακολουθώ ανελλιπώς, παρά τις αντιρρήσεις των γονέων μου. Πάντως τον Χαρίλαον Τρικούπην τον εσυμπαθούσα περισσότερον απο τον Δηλιγιάννη. Ήτο μοντερνιστής και ήθελεν να ομοιάση η Ελλάς ολίγον της Ευρώπης. Τελικώς δεν γνωρίζω  κατά πόσον το εκατόρθωσεν, αν και έκαμε πολλά καινούργια πράγματα. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Δηλιγιάννης υποστηρίζει ενθέρμως τους Ολυμπιακούς Αγώνας. Έλεγον μάλιστα χθες ότι εδέχθη την πρότασιν του Συλλόγου Γραμματοσημοφίλων Αθηνών να εκδοθούν  δώδεκα αναμνηστικά γραμματόσημα, παραχωρών εις την Επιτροπήν Ολυμπιακών Αγώνων το πενήντα τοις εκατό των καθαρών εσόδων.
------
Αθήναι 15 Ιανουαρίου 1896
Αγαπητόν ημερολόγιον,
Συμβαίνουν ανήκουστα πράγματα εις τον σύζυγόν μου. Προχθές κατά την ώραν του δείπνου, εχτύπησεν το ρόπτρον της εξωτερικής θύρας και η Αννίτσα επήγεν να ανοίξη....Δεν επρόλαβεν όμως καλά καλά ν'αναγγείλη τον νυκτερινόν μας επισκέπτην και εκείνος ώρμησεν εις την τραπεζαρίαν.
Ήταν ένας ασκεπής, πολύ νέος άνδρας, έως το πολύ είκοσι δύο ετών, με αγριωπόν βλέμμα και με την ενδυμασίαν την οποίαν φέρουν οι κουτσαβάκηδες οι οποίοι συχνάζουν εις την Πλάκα. 

Πρώτη φοράν τον έβλεπα, αλλά, ως φαίνεται, όχι και ο σύζυγός μου, ο οποίος μόλις τον αντίκρυσεν, επετάχθη απο το κάθισμά του και έτεινεν προς αυτόν λέγων: " Aρίστο, τι γυρεύεις εδώ;" O άλλος ως να μην έδωκεν καμμίαν σημασίαν εις την ερώτησιν, είπεν αγρίως: " Na  με δώκης τα συμφωνημένα,αλλιώς δεν φεύγω" Έκπληκτη ήκουσα τον σύζυγόν μου να συναινή και να οδηγή αμέσως τον κουτσαβάκην αυτόν εις το γραφείον του, όπου και απεμονώθη μετ'αυτού κάποιαν ώραν.
Κάθε λίγον όμως και λιγάκι ηκούοντο αι φωναί του απερίγραπτου επισκέπτου, καθώς και απειλαί κατά του συζύγου μου.
Ήκουσα δε να λέγη:" Όταν τα έκανες ήταν καλά; Τώρα να πληρώσης! Αλλιώς θα σε κάμω ρεζίλι, αριστοκράτη της πεντάρας".  Έτρεξα εις την κάμαράν μας και όταν ήλθεν ο Κωνσταντίνος, εζήτησα να μάθω τι επιτέλους συνέβαινεν εις την ζωήν του το οποίον, ήτο φανερόν πια, εδηλητηρίαζεν και την ζωήν μας. Εκείνος, πιο χλωμός απο ποτέ, πιο γερασμένος απο ποτέ, εκάθισεν πλησίον μου, μου έπιασεν το χέρι και σχεδόν βουρκωμένος με είπεν:
" Έχεις δίκαιο, Αικατερίνη, ό,τι και αν με προσάπτης,  έχεις απόλυτον δίκαιον. Είμαι φταίχτης. Όμως δεν δύναμαι ακόμη να σε είπω τίποτε. Ωστόσο η ώρα πλησιάζει. Κάμε ολίγην υπομονήν. Σου το ζητώ ως μεγάλην χάριν"

------
Αθήναι 26 Ιανουαρίου 1896

Αγαπητόν ημερολόγιον,
Νομίζω πως θα ταραχθή ο νους μου! Σαν να μην έφθαναν τα καμώματα του συζύγου μου, ο Σπύρος με είπεν χθες να χωρίσω και να παντρευτώ εκείνον!

35 σχόλια:

GiP είπε...

Και μας γράφεις ενδιαφέροντα πράγματα και θα πας μετά να διαδηλώσεις... γεμάτη η μέρα σου σήμερα !

Α ρε Κάρυ, να είσαι πάντα δυναμική και παραγωγική σου εύχομαι !!

Ανώνυμος είπε...

Αχ τι ωραια γλωσσα, τι ωραιες εποχές, πόση αθωότητα, πόση εκλεπτυσμένη πονηριά;
Και το Μαμουνι, διακόσμησε την ιστορια με αυτους τους ήχους απο τα παλια!

Αχ

Μπραβο ρε Κάρυ! Μου αρεσει αυτη η ιστορια! Καμε να μην τελειωσει ποτε ή τουλάχιστον σύντομα!

φιλια πολλα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ είπε...

Καλή Κάρυ ευτυχώς είμαι σπίτι σήμερα γιατί ο γιος μου αποφάσισε να δοκιμάσει να ασχοληθεί εκείνος με την δουλειά στο μαγαζί και είχα την τύχη να διαβάσω «Τον έρωτα του Σπύρου». Σε βεβαιώνω πως με γοητεύει αφάνταστα η ατμόσφαιρα, η γλώσσα που εντυπωσιάζει, η εξαιρετική της χρήση, αλλά και η ορθογραφία. Πίστεψέ με πρόκειται περί ενός θαυμάσιου αναγνώσματος. Σε ευχαριστώ που μας το δίνεις.

kariatida62 είπε...

@GIP: Τώρα επέστρεψα Γιώργο.
Για την κακοκαιρία την σημερινή είχε κόσμο κάτω!
Ο Θεός δεν ήταν σύμφωνος με την διαδήλωση φαίνεται..
Άρχισαν όμως φασαρίες στο Σύνταγμα και την έκανα...

KAΡΥ-ΜΑΜΟΥΝΙ είπε...

@Coula: Xαίρομαι που σ'αρέσει η ιστορία μας!
Παρ'όλο που ανήκεις σ'άλλη γενιά ανακαλύπτεις τις ομορφιές και των περασμένων...
Καλό απόγευμα κορίτσι μου...
ΜΑΜΟΥΝΙ προς Coula:
(Υ.γ. για τα παγωμένα ποδαράκια κάτω απο τα κρύα σεντόνια,καλτσάκια με όμορφα χνουδωτά αρκουδάκια φέρνουν...πάντα ζεστά αποτελέσματα! χιχιχιχιχιχι

kariatida62 είπε...

@Χριστόφορος:Το βιβλίο "Κότινοι και στέφανοι"με έντεκα διηγήματα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ένα δώρο για όλους τους εθελοντές του ΑΘΗΝΑ 2004!
Δώρο απο την καρδιά και το πληκτρολόγιό μου, γίνεται σ'όλους εσάς Χριστόφορε...
Καλό απόγευμα!

Καπετάνιος είπε...

Απαιτήσεις όμως ο...νερουλάς!!!!χαχαχαχαχα
Την καλησπέρα μας

MINIMARKET είπε...

Γιατί να διαδηλώσεις Κάρυ ?
Δεν ψηφίστηκε 2 φορές ο γίγαντας πρωθυπουργός μας ?
Τώρα γιατί φωνάζουμε ?
Τσιμουδιά λοιπόν και τα κεφάλια μέσα !!!!!!!
Είμαστε πολλοί ηλίθιοι τελικά !
Εγώ για αυτό έκοψα τις πολιτικές αναρτήσεις , δεν έχει νόημα ......
Αυτούς πού κυβερνάνε σήμερα , οι αγωνιστές προγονοί μας , θα τους είχαν κρεμάσει στο Σύνταγμα .
Εμείς απλά τους χειροκροτούμε ....
Υ.Γ. Είδες πόσα κονόμησε ο αδερφός Νίκος από την πώληση των ναυπηγείων ?

kariatida62 είπε...

@Καπετάνιος: Aν δεν έχεις απαιτήσεις ποτέ δεν θα φτάσεις στη κορυφή, καπετάνιε μου!
Όποιοι κοιτούν την κορυφή και θέλουν ν'ανέβουν ψηλά για να δουν τον κόσμο απο πολύ ψηλά, απαιτούν,διεκδικούν, αγωνίζονται!
Εσύ καπετάνιος πράμα θα το γνωρίζεις καλύτερα απο μένα..;)

Καπετάνιος είπε...

Σε αυτό το πνεύμα ήταν το σχόλιό μου Κάρυ και ουδόλως (πως τα λέω όμως ε;;;;αχαχα) ειρωνικό δια τον Ολυμπιονίκη μας!

kariatida62 είπε...

@MINIMARKET: O Ελληνικός Λαός Μίνι μου είναι ευκολόπιστος! Τους ψήφισε γιατί αλλιώς νόμιζε ότι θα κυβερνούσαν...πλανεύτηκε για μία ακόμη φορά! Στις δημοτικές εκλογές θα πρόσεξες ότι νικητής ήταν η αποχή! Αυτό πάραβλέπεται απο τους πολιτικούς, παραβλέπεται κα απο σένα!?
Για τον αδελφό Νίκο να γράψεις! Να μη σιωπάτε...αυτό θέλουν κι'αυτοί! Να μας κάνουν να νοιώθουμε ένοχοι και να σιωπούμε! Να μη μιλάμε, να μη αντιστεκόμαστε! Να ξεχάσουμε τα πάντα! Την γλώσσα μας, τη ιστορία μας, τους αγώνες των παππούδων μας, την ίδια μας τη ταυτότητα και ύπαρξη!!! Μην εγκαταλείπεις ΜΙΝΙ!!! Αγάντα που λέει και ο Δημητράκης! ΑΓΑΝΤΑ ΦΙΛΕ!!!

kariatida62 είπε...

@Καπετάνιος: Aπλά σε διευκρίνισα Καπετάνιε για να μην παρανοούν και οι νεώτεροι!

dimitris είπε...

Kariatida62 καλησπερα, ειναι ομως η κυρια ψυχοπονιαρα, ποσο τον προσεχει τον Κωνσταντινο της! Μεχρι την ρυτιδα προσεξε στο κουτελο, τιποτα αλλο ομως, για να πας Μαρουσι τοτε χρειαζοσουν ''διαβατηριο'', οποτε οτι και να του ''φοραγε'' του Ντινου, δεν μετραγε, αλλη πολη, αλλος αερας...

kariatida62 είπε...

@dimitris: Άχτι την έχεις την Αικατερίνη μου βρε Δημητράκη...!
Για τον Ντίνο κουβέντα δεν λες...χαχαχαχαχαχαχαχα!
Ανατολίτη μου εσύ! χαχαχαχαχαχαχαχα1

Γιαγιά Αντιγόνη είπε...

Να σου πω πως δεν θέλω να τελειώσει;
Το πρωί μπήκα και επανήλθα να το διαβάσω και πάλι.
Εικόνες με μυστικά και ντοκουμέντα καλά κρυμμένα..
Κάρυ σου χρωστώ πολλά φιλιά!!!!
Ξέρεις..

kariatida62 είπε...

@Γιαγιά Αντιγόνη:" Eικόνες με μυστικά και ντοκουμέντα καλά κρυμμένα" Ζωές εγκλωβισμένες σε "πρέπει" και "μη" Αντιγονούλα μου!
Ευτυχώς στις μέρες μας τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα...πολλές φορές τόσο εύκολα που δημιουργούνται άλλα... δράματα!
---
Έχουμε ακόμη 2 επεισόδια!
Φιλιά πολλά!

ξωτικό είπε...

πως το κόβεις έτσι βρε παιδάκι μου;; ούτε διαφημήσεις να έπρεπε να βάλεις....
Σωστόοοος ο Σπύρος !!
καληνύυυχταααα

kariatida62 είπε...

@ξωτικό: A!XAXAXAXAXAXAXAXA!
Τα καλύτερα στα επόμενα...χαχα! Υπόσχομαι πολλές εξελίξεις!
Καληνύχτα,φιλιά!

Καπετάνισσα είπε...

Ακόμη και τότε ο έρωτας δεν κοιτούσε κοινωνικά στρώματα...

Ο έρωτας δεν κοιτούσε!

Ίσως και οι ερωτευμένοι... όλοι οι υπόλοιποι όμως;
Ακόμη και σήμερα, γίνονται γάμοι συμφέροντος! Να ενωθούν αυτοκρατορίες, να κρατηθούν ενωμένες με όποιο κόστος και διπλές, τριπλές ζωές!

Η ευτυχία παίζει ασήμαντο ρόλο, η βολή τον αρχικό!
Κάνω πλούσιο γάμο, έχω και στην άκρη κάποιον να λιώνει για μένα και όλα βαίνουν καλώς!

Τελικά δεν ξέρω, μήπως μας πρέπει αφανισμός και να ξεκινήσουν τα πάντα από την αρχή;

Σκέψεις....

Τα φιλιά μας Κάρυ και Μαμούνι!

kariatida62 είπε...

@Kαπετάνισσα:Σωστά έβαλες το ίσως όταν αναφέρθηκες στους ερωτευμένους...
Ξέρεις τι τραγουδά γι'αυτούς τους "ίσως" ερωτευμένους το Μαμούνι μου? Αυτό:http://www.youtube.com/watch?v=gXNj843VIrA
Πρυποθέτει μαγκιά και ανυπότακτες καρδιές που δυστυχώς τις έχουν ελάχιστοι...
Εχετε και τα δικά μας φιλιά...
Μη ξεχάσεις να δώσεις τους χαιρετισμούς μου στην φίλη σου την Θείτσα-Κίτσα! :)) :))

ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ είπε...

xτες βράδυ είδα την ταινία(αληθινη ιστορία και αυτή)http://www.youtube.com/watch?v=4p2UtgtJuDk
και μου ήρθε στο μυαλό η κάρυ και η αναρτησή της!
Η γιαγιά μου μια σοφή και με ανοιχτό πνευμα γυναίκα..(να κάτι σαν την γιαγιά αντιγόνη:)είχε πει κάποτε διαφωνωντας με κάτι θείτσες..
"μια γυναίκα όταν φεύγει απ'το'κρεβάτι' της..ο άνδρας που ξαπλώνει δίπλα της φταίει" ποτέ δεν φεύγει έτσι μόνο για το κέφι της χωρίς να υπολογίσει κανέναν και τίποτα..όπως βεβαίως..βεβαίως λειτουργούν οι περισσότεροι των ανδρών..
Καλημεεερες ..ελάτε για χιονοπολεμο......

leondokardos είπε...

Πρωτότυπη ανάρτηση,νοσταλγική,μας ταξιδεύεις σε άλλες εποχές, έτσι γαι να ξεχαστούμε για λίγο απο την ανυπόφορη σημερινή.

kariatida62 είπε...

@IΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Η δούκισσα! Δεν τόχω δει...
Η γιαγιά σωστά τάλεγε τότε...η γυναίκες είχαν πάντα σοβαρή αιτία για να τολμήσουν την μοιχεία!
Τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν λίγο αλλάξει απο την εποχή που έκανε τις σωστές διαπιστώσεις η γιαγιά...οι καιροί άλλαξαν καθώς και τα ήθη!
Πέλα μου, πιστεύω πως όποιος απο τους δυο αποφασίσει να δημιουργήσει παράλληλη ζωή σίγουρα έχει τους λόγους και τα κενά του απο την σχέση του με τον άλλον!
Καλή σου μέρα! Χιονάκι έ??? Τυχεροί!

kariatida62 είπε...

@leondokardos: Όπως ακριβώς τα λες Λεοντόκαρδε...για να ξεχαστούμε λίγο!
Την καλημέρα μου

matthaios o Krhs είπε...

Εταράχθην με τας κρυφάς πράξεις του Ταρανδούλη συζύγου..Τελικά την κούνησε την αχλαδιά η παρθένος;Εφαγεν τον οπώρα απο τον Πίπην της;..Πωπω μιλάμε για πολύ σπασπενς η υπόθεση!!!Θέλουμε την συνέχειαααααααααααααα

kariatida62 είπε...

@matthaios o Krhs: Mατθαίε, έχεις χάσει επεισόδια, ως φαίνεται!
Όχι μόνο την οπώρα έφαγεν η παρθένος αλλά και ολόκληρο το εσπεριδοειδές δένδρο!!!χαχαχαχαχαχαχαχα!
Τι νομίζεις ιστορίες βγαλμένες απο την ζωή (πουλεγε και ο παππούς μου)σας διηγούμαι...: P)

α Κενταύρου είπε...

Ωστόσο η οικονομική κατάστασις της χώρας είναι ακόμα δεινή και έρριπτον τας ευθύνας εις την προηγούμενην κυβέρνησιν του Χαριλάου Τρικούπη.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Στον Τρικούπη αποδίδεται η φράση "δυστυχώς επτωχεύσαμεν" Πέραν αυτού, από μελέτη των στοιχείων εκτιμάται ότι η πτώχευση θα είχε αποφευχθεί, αν ο βασιλιάς Γεώργιος Α' αποδεχόταν τους χειρισμούς του Χαρίλαου Τρικούπη για την σύναψη νέου δανείου για την αντιμετώπιση του χρέους. Ο Γεώργιος δεν δέχτηκε την πρόταση του Τρικούπη να κυρωθεί η σύμβαση του δανείου και η χώρα χρεοκόπησε.Έχασε τις εκλογές με αποτέλεσμα να αυτοεξοριστεί στις Κάννες της Γαλλίας.
Κάρυ η συνέχεια της συζήτησης μας ...ουαί στο δυστυχή λαό που παγιδευμένος ότι και να κάνει έχει χάσει το παιχνίδι.
Οσο για την ηρωίδα σου ισχύει το εδώ ο κόσμος χάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά!!!!!!

kariatida62 είπε...

@α-Κενταύρου: Eίπα και εγώ, μα κανείς δεν θα δει την κατάσταση της τότε Ελλάδας με την σημερινή..και δεν θα αναφερθεί στην επανάληψη των γεγονότων!!! Και ήρθες εσύ Αστέρι με μυδραλιοβόλο στα χέρια...και μου ρίχνεις απ'όλες τις γωνίες χαχαχαχαχαχαχαχαχα!
Τι μου λες τώρα βρε Αστέρι, πιστεύεις δηλαδή οτι αν μπορούσαμε να ξαναζωντανέψουμε τον Χαρίλαο αυτός θα ακολουθούσε την μέθοδο του καινούργιου δανεισμού όταν θα του ψυθυρίζαμε στο αυτί ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας ειναι 370 δις ευρώ?
Βρε Αστέρι, ποιοι μας παγίδεψαν σ'αυτά τα ασύλήπτα χρέη? Και πως θα ξεπληρωθούν αυτά μου λες? Μ'άλλα δάνεια? ΌσΟ και να δουλεύουμε εμείς και τρεις γενιές μετά απο μας δεν ξεπληρώνονται αυτά τα ποσά βρε Αστέρι! Τι θα κάνεις λοιπόν ξέρεις?
Οταν θα σ'έχουν πια ξεζουμίσει εντελώς και δεν θάχεις διέξοδο απο πουθενά, θα σ'αναγκάσουν να πουλήσεις εμένα και τις αδελφές μου, μετά κομμάτια γής σου και πάει λέγοντας!
Αν ζούσε ο Χαρίλαος αυτά θα σου έλεγε και κείνος, νάσαι σίγουρος!

kariatida62 είπε...

@Α-ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ:Ασε που δεν θα χρειαστεί να σ'αναγκάσουν να με πουλήσεις...θα μ'αρπάξουν απο κοντά σου γιατί μ'έχεις υποθηκεύσει ήδη και δεν τον ξέρεις, στους όρους του μνημονίου.
Κάποια στιγμή οι τοκογλύφοι στους οποίους κατέφυγες, και μ'έχουν βάλει καιρό στο μάτι, θα σου περάσουν την θηλιά στο λαιμό και σγίγγοντάς την θα σου πάρουν ότι έχεις υποθηκεύσει!

α Κενταύρου είπε...

Ε άμα είναι να σε χάσουμε να πάρουμε τα κουμπούρια.!!!!!!

kariatida62 είπε...

@A-KENTAYROY: Καλά κορόιδευε εσύ και θα δεις τα μνημεία να τα εκμεταλλεύονται σε λίγο Αγγλοι, Γάλλοι,Γερμανοί, Αμερικάνοι, Τούρκοι και συ θα κάθεσαι να δουλεύεις για να ξεχρεώσεις....χαχαχα!

ΜΑΓΟΣ! είπε...

τοσα χρονια εκει πανω εχουν δει τα ματια σου ...

Καπετάνισσα είπε...

Ναι Κάρυ!

Θέλει μαγκιά και δυστυχώς μας "ξέμειναν"!

Δε φταίνε τα παιδιά! Εμείς φταίμε, που δεν τα αφήνουμε στην τρέλα τους!

Τα έδωσα τα φιλιά στην Κίτσα ... έχει θέματα η γυναίκα!!

Τα φιλιά μας!

kariatida62 είπε...

@ΜΑΓΟΣ: Έχουν δει τα μάτια μου και έχουν ακούσει τ'αυτάκια μου τόσα ....που με ζωντάνεψαν! χαχαχα!

kariatida62 είπε...

@Καπετάνισσα: Για την "μαγκιά" θα μιλήσουμε αύριο...
Η θείτσα Κίτσα ανεξάντλητη απο θέματα...χαχαχα!